Regulaminy konkursów Instagram

Regulamin konkursu 11.06: https://www.instagram.com/p/BzZ69Oeid8h/?igshid=1tp6m9j6fnlfc

  • 1. Postanowienia ogólne

Panda Mikołaj Marciniak z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9B, 64-800 Chodzież, mail: biuro@jarajto.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany od dnia 2 lipca 2019 do 17 lipca 2019 do godziny 23:59. Zasady konkursu: uczestnik wykonuje zadanie konkursowe, opisane w poście konkursowym opublikowanym na profilu społecznościowym jarajto_pl na Instagramie (@jarajo_pl). Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana 2 lipca 2019 roku na kanale „JarajTo.pl” na Instagramie.

  • 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie nie mogą wziąć udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Konkurs wyłącznie dla fanów profilu jarajto_pl.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obserwowanie profilu "jarajto_pl", polubienie i udostępnienie postu zamieszczonego pod linkiem: https://www.instagram.com/p/BzZ69Oeid8h/?igshid=1tp6m9j6fnlfc Warunkiem koniecznym jest złożenie i opłacenie zamówienia w sklepie znajdującym się pod adresem https://jarajto.pl, za minimum 15 zł brutto, bez kosztów przesyłki. W trakcie składania zamówienia, w miejscu na kod rabatowy, należy wpisać kod "JARAM". Po złożeniu zamówienia, odpowiedź o treści "GOTOWE", należy zamieścić pod wyżej wymienionym linkiem, oznaczając przy tym dwóch znajomych, posiadających profil na instagramie. W konkursie wygrać mogą cztery osoby, który spełniły wszystkie z powyższych warunków.

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Panda Mikołaj Marciniak dla celów przeprowadzenia konkursu, oraz realizacji wysyłki wygranych przedmiotów. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu.

  • 4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców

Laureatami konkursu zostaną osoby, które spełniły warunki opisane w pkt. 3 regulaminu konkursu 11.06. Wygrani zostaną wylosowani przez automat dostępny pod adresem http://www.web4u.pl

  • 5. Nagrody i prawa do komentarzy

Zwycięzcy otrzymają w nagrodę produkty widoczne na zdjęciu konkursowym zamieszczonym pod linkiem https://www.instagram.com/p/BzZ69Oeid8h/?igshid=1tp6m9j6fnlfc, użyte w prezentacji wpisu https://jarajto.pl/pl/blog/Jak-wyczyscic-bongo-fajke-wodna/9

Każdy ze zwycięzców otrzyma po jednym z losowo wysłanych produktów.

Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych, służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu osoby, które wzięły udział w konkursie, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na okres 5 lat do swoich prac w zakresie publikowania komentarzy we wszelkich serwisach internetowych Organizatora.

  • 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo na adres: biuro@jarajto.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

  • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Ridero IT Publishing. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

  • 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl